0493 67 25 13 info@degrandepieter.be

Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding algemene voorwaarden.

Behoudens aansluitende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen Pieter Degrande bv en klant, geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben gekomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant. Aanvullende voorwaarden voor bepaalde zeer specifieke werkzaamheden kunnen aan deze algemene voorwaarden toegevoegd worden. 

2. Studies, offertes, overeenkomsten. 

 • Onze offertes zijn slechts bindend wanneer ze door de zaakvoerder of zijn aangestelde projectleider werden ondertekend.
 • Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, waarna ze eventueel onderhevig zijn aan prijswijziging inclusief wijziging van grondstofprijzen.
 • Studies, tekeningen, plannen, ontwerpen en andere zijn documenten ter beschikking gesteld aan de klant blijven onze eigendom. Zij mogen niet aan derden worden overgemaakt, ter inzage gegeven of gekopieerd. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen.
 • Verbrekingsvergoeding bij eenzijdige verbreking door de klant bedraagt 25 % van deze overeenkomst.
 • Een offerte is altijd een raming van de opgegeven werken. Wanneer de klant de werknemers meerwerken laat uitvoeren, gaat deze er stilzwijgend mee akkoord dat deze niet zijn inbegrepen in de offerte

3. Uitvoering, levering, termijnen.

 • Vertraging van levering geeft de koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kan schadevergoeding bedongen worden. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle bedongen schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt.
 • Tijdens de uitvoering/levering is ieder klant gehouden ons kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en andere vereiste bouwplaatsvoorzieningen, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen onze werknemers werfafval te kunnen deponeren op laste van de klant.
 • In geval van levering van goederen gaan de risico’s op beschadiging en diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant, naarmate de uitvoering.
 • De opdrachtgever zorgt voor collectieve veiligheidsvoorzieningen op de bouwplaats.

4. Prijsberekening.

 • Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in de bestekken en offertes, zullen afzonderlijk aangerekend worden aan standaard regietarief. Indien de klant een bijbestelling/wijziging voor de uitvoering van de werken wil, dient hij dit schriftelijk aan te vragen en telt enkel een geschreven akkoord. 
 • Pieter Degrande bv; heeft het recht de wijzigingen of uitbreidingen van bestelde werken door de klant, en de hiervoor bedongen prijs, met alle middelen van recht te bewijzen, inbegrepen een bevestiging van onzentwege die niet werd geprotesteerd
 • Grondwerken andere bouwkundige werken, diepteaardingen, specifieke kosten van de netbeheerder en keuringskosten zijn nooit inbegrepen in de vooropgestelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.-
 • De werkuren zijn steeds gebaseerd op normale werkuren (8u-17u) van personeel van Pieter Degrande bv. Voor werken buiten deze uren en buiten de normale werkdagen, zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor alle prestaties – uitgezonderd werken waar een forfaitaire prijs (werk, materiaal, verplaatsing) werd vastgesteld – worden de verplaatsingskosten (d.i. dieselkost & slijtage van de wagen), de verplaatsingstijd heen en terug naar de zetel van firma, alsmede vervoer & behandeling van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het paritair comité van de sector. Worden niet als normale werkdag beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen. 
 • Prijsherzieningen zijn mogelijk door onvoorziene stijgingen van brand- en grondstoffen, materialen en lonen. Deze herzieningen worden verrekend door Pieter Degrande bv volgens het individueel artikel of aan de hand van de wettelijk voorziene formule. 
 • Taksen worden berekend volgens de gegevens verstrekt door de klant die voor eventuele onjuiste inlichtingen verantwoordelijk blijft.

5. Betaling.

 • Prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst en bij gebreke hieraan naargelang de vooruitgang van de werken
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of tenzij het prestaties betreft vermeld onder punt 9 en 10 in deze voorwaarden. Korting contact wordt niet toegestaan. 
 • Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het totaal openstaand saldo, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 10000,00 en een verwijlintrest van 1 % per begonnen maand. Alle juridische kosten om betaling af te dwingen kunnen bij de openstaande schuld gevoegd worden.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn van één factuur hebben wij het recht, van rechtswege, op kosten van klant en zonder voorafgaande ingebrekestelling al onze werken voor hem te vertragen, hetzij stop te zetten en desgevallend de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, dit naar keuze van Pieter Degrande bv.

6. Eigendomsvoorbehoud ingevolge niet betaling facturen. 

 • Zelf na hun incorporatie blijven de geleverde goederen eigendom van Pieter Degrande bv tot de algehele betaling van alle openstaande facturen. De klant is er zolang enkel houder van en mag ze niet vervreemden of bezwaren. Pieter Degrande bv mag de goederen zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen, nadat deze aangetekend in gebreke werd gesteld. Eventuele voorschotten dienen ter vergoeding van de door Pieter Degrande bv geleden schade en zijn dus definitief verworpen. Minwaarde op geleverde goederen wordt in rekening gebracht.
 • De eigendom gaat definitief over op de klant, zodra deze alle openstaande facturen betaald heeft.

7. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid.

 • Wij garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgelegd. De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot constructiefouten; uitwendige beschadigingen worden niet aanvaard. In geen geval kan een vergoeding na de levering geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben beleden als gevolg van deze constructiefouten. 
 • De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestond, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 • Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot één jaar na levering van onze goederen, in de mate dat de waarborg van onze eigen leverancier nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven.
 • De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek is waar wettelijk voorzien van toepassing.
 • De waarborg dekt evenwel niet: schade door onvoldoende of gebrek aan onderhoud; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen: schade veroorzaakt door overmacht; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde, vorst- of vochtschade. 
 • Eventuele schadevergoeding waartoe Pieter Degrande bvba zou gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend door BA verzekering van Pieter Degrande bv.
 • Wij zijn nooit verantwoordelijk voor de goede werking en veiligheid van de installatie indien derden werken uitvoeren aan deze installatie.

8. Klachten.

 • De klachten worden aanvaard voor zover ze ons gedetailleerd en aangetekend gemeld worden binnen 8 dagen na datum van leverings- en bestelbon of factuur.
 • De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termijnen van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst. Door een bestelling te doen, verklaart de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

9. Herstellingen en depannages

 • Facturen voor depannages of herstellingen zijn uiterlijk betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Factuurvoorwaarden onder punt 5 in geval van laattijdige betaling zijn toepasselijk.
 • De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, exclusief prestaties.

10. Huur.

 • Als de factuur of de offerte huurprijzen betreft, dan blijft het gehuurd materiaal de eigendom van Pieter Degrande bv. Bij vaststelling van gebreken dient de huurder ons onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • De huurder dient in te staan voor een perfect onderhoud, de vereiste periodische keuringen en het nazicht op defecten van het gehuurd goed, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 • De huurder dient zich te verzekeren tegen het risico van diefstal van het gehuurd goed. Bij diefstal kan enkel de huurder verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade kosten en niet Pieter Degrande bv.
 • Facturen betreffende huur zijn contact betaalbaar binnen de acht dagen. Factuurvoorwaarden onder punt 5 in geval van laattijdige betaling zijn toepasselijk.

11. Bevoegdheid.

 • Bij eventuele betwistingen of geschillen zijn alleen de rechtbanken te Veurne bevoegd.

Wij denken mee met onze klanten

Kies voor ons, jonge, enthousiaste experts sinds 2012

Contacteer ons